logo
Wersja dla niedowidzących
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Podstawy prawne
minus Dane podstawowe
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
plus Ogłoszenia
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


DANE O PLACÓWCE > Statut placówki

 

 

          STATUT

 

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30

IMIENIA ARMII  KRAJOWEJ

W WAŁBRZYCHU


Misja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu

 

 

 

„Weźcie od nas pałeczkę sztafety.

Niech was wiedzie ten sam Orzeł Biały

do tej samej od wieków już mety

dla Jej dobra, dla Jej wiecznej chwały.”

                 Zbigniew Kabata „Sztafeta”

 

 

 

         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej to placówka oświatowa , której nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój ucznia, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.

            Mając  świadomość    wagi   wczesnych   przygotowań   dziecka  do procesu edukacji,

w szkole funkcjonują grupy przedszkolne wyposażone w nowoczesne narzędzia pracy.

W atmosferze zabawy wspomaga się dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w sytuacjach codziennych i dalszej edukacji. Dbałość o intelekt, budowanie systemu wartości, wrażliwości i odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności społecznych oraz zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych – to priorytety w działalności przedszkola w naszej szkole.

            Wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna dba o rozkwit aktywności poznawczej dzieci, pozwala rozwijać zdolności uczniów i ich zainteresowania. Dzięki współpracy z rodzicami , stającymi się partnerami szkoły w podejmowaniu wszelkich działań udaje się zaszczepić w dzieciach wiarę w siebie, chęć doskonalenia, otwartość i odwagę do podejmowania wyzwań.

Jednolity system oceniania stwarza uczniom poczucie sprawiedliwości i jasności kryteriów oraz  wymaganych oczekiwań.

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką życzliwą dziecku, wychowującą uczniów w duchu poszanowania wartości moralnych, patriotyzmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.

Przygotowując dziecko do życia w społeczeństwie, dbamy o jego rozwój emocjonalny. Czerpiąc przykłady z wzorców historycznych, podkreślamy znaczenie więzi przeszłości z przyszłością. Naszą szkołę i środowisko kombatanckie łączą żywe i prawdziwe więzy przyjaźni. Dzięki temu w szczególny sposób kształtujemy u uczniów postawy patriotyczne. Uczymy otwartości na świat i zdobycze cywilizacji, umożliwiając dzieciom korzystanie z najnowszych źródeł informacji.

Dzięki intensywnym, zaplanowanym i spójnym działaniom kadry pedagogicznej absolwenci naszej szkoły opuszczają jej mury bogaci w wiedzę i umiejętności, które pozwalają im z powodzeniem sprostać zadaniom, które niesie kolejny etap edukacyjny.

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

1.    Nazwa szkoły zawiera:

1)   Publiczna Szkoła Podstawowa;

2)   Nr 30;

3)   im. Armii Krajowej nadanego Uchwałą nr XXX/141/96 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 X 1996 r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady  Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

4)   siedzibą szkoły jest miasto Wałbrzych, ul. Chałubińskiego 13, a teren działalności określa ,,Akt założycielski" wydany przez właściwy organ.

 

2.    Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

          ROZDZIAŁ II   

          INNE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

§ 2

 

1.    Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Wałbrzych, a organem nadzorującym Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

 

2.    Cykl kształcenia trwa w szkole sześć lat.

1)   Zajęcia odbywają się na jedną zmianę;

2)   Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

          ROZDZIAŁ III

          CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 3

 

1.    Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.).

 

2.    Celem szkoły jest realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i  opieki,     odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Nauczanie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy   i Świata.

 

3.    Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia –     szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1)   I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2)   II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

4.    Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1)   przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2)   zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)   kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

5.    Ponadto  szkoła:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:

a)    realizację podstaw programowych dostosowanych dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych,

b)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni  specjalistycznej,

c)    aktywny i skuteczny sposób nauczania,

d)   wdrażanie uczniów do samokształcenia i systematycznego poszerzania wiedzy,

e)    naukę języków obcych,

f)    udział w konkursach przedmiotowych, czytelniczych, zawodach   sportowych,

g)   uczestnictwo w życiu kulturalnym, współdziałanie z ośrodkami kultury, sportowymi,

h)   umożliwienie korzystania z różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej,

i)     udostępnianie nowoczesnych środków medialnych w celu wykorzystania ich podczas zajęć edukacyjnych,

j)     stwarzanie warunków do nauczania indywidualnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2)   umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym;

3)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

a)    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

b)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)    zapewnia realizowanie   programu   wychowawczego  i programu profilaktyki szkoły   podstawowej uchwalonych w porozumieniu z radą rodziców.

4)   sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)    organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,

b)   prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)    prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

d)   prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

e)    udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, którym z przyczyn rodzinnych czy losowych jest ona potrzebna (w miarę możliwości szkoły),

f)    organizację współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom,

g)   wspieranie   organizowanych   akcji   charytatywnych   realizowanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów,

h)   organizowanie zajęć świetlicowych,

i)     umożliwienie zakupu podręczników używanych podczas giełdy na terenie szkoły,

j)     umożliwienie dostępu do Internetu i zabezpieczenie  dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów       (zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania powodującego blokadę niebezpiecznych stron internetowych),

k)   umożliwienie spożywania posiłków (przerwa śniadaniowa, obiadowa),

l)     przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć w szkole, a także poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

5)   odpowiada za bezpieczeństwo uczniów– od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły zgodnie z planem organizacyjnym;

6)   organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne prowadzone są na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej w miarę posiadanych środków finansowych;

7)   współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania, kształcenia,   profilaktyki poprzez:

a)    kontakty zbiorowe (spotkania klasowe) rodziców

-     zapoznanie rodziców z treściami podstawy programowej i programu wychowania, metodami pracy, sposobami oceniania wiedzy, umiejętności i postaw uczniowskich, zasadami klasyfikowania, promowania,

-     informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjno-wychowawczych, postawach koleżeństwa, współpracy,  współdziałania na rzecz spraw i osób drugich, o rozwoju zainteresowań, zamiłowań,

-     zaznajamianie z kryteriami oceniania (nauczyciele poszczególnych  przedmiotów), zwanymi  PSO,

-     organizowanie spotkań okolicznościowych z okazji uroczystości klasowych, szkolnych, środowiskowych, państwowych (wg kalendarza uroczystości szkolnych),

-     organizowanie spotkań merytoryczno-szkoleniowych poświęconych omawianiu określonych problemów wychowawczych, zdrowotnych, psychologicznych, socjologicznych - zaistniałych w klasie, szkole jak i w szerszym środowisku społecznym,

b)   kontakty grupowe rodziców, pedagogów i uczniów

-     spotkania klasowej rady rodziców, wychowawców oraz samorządu uczniowskiego,

-     spotkania przedstawicieli społeczności rodziców poświęcone różnego rodzaju pracom organizacyjno-gospodarczym na rzecz klasy,

-     spotkania metodyczne takie jak: lekcje otwarte dla zainteresowanych rodziców oraz dla przedstawicieli władz samorządowych,

-     współudział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pomoc w organizowaniu współpracy koleżeńskiej w nauce, różnego   rodzaju   wycieczek,   imprez   kulturalnych,   sportowych, charytatywnych,

c)    kontakty indywidualne nauczycieli, rodziców i uczniów

-     bieżące informowanie o postępach w nauce, zachowaniu dziecka, przyczynach trudności,

-     informowanie i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia,

-     wizyty domowe, kontakty telefoniczne, korespondencja, listy pochwalne,   okolicznościowe.

d)   obowiązek wychowania własnych dzieci ciąży przede wszystkim na rodzicach. Szkoła powinna wszechstronnie wspomagać rodziców w wypełnianiu tych obowiązków,

e)    zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu oraz zainteresowania, aprobaty i pomocy, i to nie tylko w momentach odnoszenia sukcesów, ale również w chwilach trudności i porażek,

f)    zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom) możliwości wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

6.    Szkoła stosuje następujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w szkołach publicznych:

1)   ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)    podanie jasnych i zrozumiałych wymagań edukacyjnych i informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego,

b)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej skali,

c)    ustalenie ocen końcowych i możliwości ich poprawiania,

d)   przeprowadzenie egzaminów:

-       klasyfikacyjnych,

-       poprawkowych,

e)    sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzany z powodu nieprawidłowego trybu ustalenia oceny.

2)   ocenianie zewnętrzne polegające na sprawdzeniu poziomu opanowania         umiejętności w ostatniej klasie sześcioletniej szkoły podstawowej, według standardów wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

3)   rok szkolny obejmuje dwa semestry:

a)    semestr pierwszy rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty i trwa do 15 stycznia,

b)   semestr drugi rozpoczyna się 16 stycznia i trwa do ostatniego piątku czerwca.

 

          ROZDZIAŁ IV 

          WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Przepisy ogólne

 

§ 4

            

1.    Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki, sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu uczniów w klasie VI.

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne spełnia następujące funkcje:

1)   informacyjną - informuje o stopniu opanowania określonej wiedzy i umiejętności, o zachowaniu ucznia oraz o postępach w tym zakresie;

2)   diagnostyczną - dostarcza uczniom, rodzicom, (prawnym opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, specjalnych   uzdolnieniach   i zainteresowaniach ucznia;

3)   motywującą - stwarza sytuację, w których uczeń ma możliwość do zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności, chce i lubi się rozwijać, a także zachęca ucznia do samokontroli, autorefleksji i samooceny;

4)   wspierającą - wskazuje mocne strony, pomaga w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wdraża do samokontroli i samooceny;

5)   ewaluacyjną – stymuluje do rozwoju, koryguje dotychczasowe postępowanie, pozwala na określenie indywidualnych potrzeb ucznia, a także pomaga nauczycielowi ocenić efektywność jego pracy wskazując elementy efektywne i wymagające zmiany.

 

          Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

          § 5

 

1.    Ocenianiu podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)   zachowanie ucznia.

 

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

3.    Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

§ 6

 

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

1)   ocenianie bieżące;

2)   klasyfikacja śródroczna;

3)   klasyfikacja roczna (semestralna).

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  oraz postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z   obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali;

6)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.                                                          

 

Procedura do § 6 :

Nauczyciel przedmiotu:

1)   systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny;

2)   powiadamia uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż 1 praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – 3 (nie dotyczy to prac  klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów);

3)   udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub pisemnej  w czasie zebrań i konsultacji.

Wychowawca:

1)   udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań i konsultacji;

2)   zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten sposób umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia.

 

§ 7

 

1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Procedura do § 7 :

Informowanie uczniów:

a)    odczytanie i omówienie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania na pierwszych lekcjach danego przedmiotu nauczania,

b)   dokumentacja: wpis w dzienniku lekcyjnym.

Informowanie rodziców:

a)    na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z przedmiotowym systemem oceniania,

b)   dokumentacja: oświadczenie z załączoną listą obecności.

W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:

a)    odpowiedzi ustne,

b)   prace pisemne: prace klasowe (sprawdziany) przewidziane w planie realizacji programu nauczania. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela  w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel  wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, prace przechowuje przez 3 lata. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny,

c)    prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne,

d)   referaty, prezentacje,

e)    aktywność na lekcji,

f)    prace domowe.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywane ocen rocznych (semestralnych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a)    uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny,

b)   zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po podjęciu uchwały rady pedagogicznej,

c)    w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie została ustalona zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie ustnej i pisemnej.

 

2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Procedura:

Informowanie uczniów:

1)   omówienie WSO na pierwszych lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasy;

2)   dokumentacja: wpis w dzienniku lekcyjnym.

Informowanie rodziców:

1)   na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje   rodziców (prawnych opiekunów) z WSO. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce;

2)   dokumentacja: tematyka zebrań z załączoną listą obecności.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

a)    uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny,

b)   zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po podjęciu uchwały rady pedagogicznej,

c)    w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie została ustalona zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję do ustalenia tej oceny w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 8

 

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.    Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie pisemnej.

 

3.    Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 9

 

1.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których    mowa w § 7 ust. 1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

1)    Uczniowie o sprawności intelektualnej niższej niż przeciętna.

Procedura:

Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych obejmują warunki procesu     edukacyjnego, tj. stosowanie takich form i metod pracy, aby uczeń opanował treści programowe w odniesieniu do powszechnych standardów wymagań egzaminacyjnych i na optymalnym dla swoich możliwości poziomie. Ze względu na obowiązujące ich powszechne standardy wymagań egzaminacyjnych, nauczyciel nie dostosowuje wymagań treściowo. Obowiązują ich ogólne zasady oceniania z WSO §14, §15.

2)    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Procedura:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy formy sprawdzania wiedzy:

a)    uczniowie z dysortografią – dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu. Zamiast klasycznych dyktand należy robić sprawdziany polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości zasad ortograficznych. Oceniać należy odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni. Dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki,

b)   uczniowie z dysgrafią – dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Uczeń może pisać literami drukowanymi, a prace domowe na komputerze,

c)    uczniowie z dyskalkulią – dostosowanie wymagań dotyczy tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania, a nie technicznej stronie liczenia,

d)   uczniowie z dysleksją - nauczyciele dostosowują sposoby, metody, formy kształcenia oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności do ich potrzeb tak, aby uczeń osiągnął wymagany poziom wiedzy  i umiejętności zgodnie z podstawą programową. Dysleksja nie daje podstaw do obniżenia wymagań jakościowych.

e)    uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  obowiązują ogólne zasady oceniania zawarte w WSO.

 

2.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późn. zmianami.

 

3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 7. ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Procedura:

Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim:

1)   nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują indywidualne programy pracy dostosowujące do indywidualnych potrzeb ucznia treści kształcenia, warunki procesu edukacyjnego, tj. zasady, sposoby i metody pracy, formy kształcenia oraz kryteria sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności. Wyznacznikiem są podstawa    programowa (taka sama, jak dla wszystkich uczniów) oraz odrębne standardy wymagań egzaminacyjnych;

2)   tworząc indywidualny program pracy można wykorzystać program nauczania szkoły specjalnej dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym lub program opracowany dla uczniów danej klasy dostosowując treści do indywidualnych potrzeb ucznia;

3)   oceny tych uczniów nie są równoważne ocenom dzieci z normą intelektualną, które realizują program normalny, dlatego też na świadectwie tych uczniów należy dopisać: uczeń realizował program „dostosowany” na podstawie orzeczenia.

 

§ 10

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§ 11

 

1.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 

2.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

3.    Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

4.    W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Procedura:

1)   uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły;

2)   po podjęciu decyzji przez dyrektora nauczyciel danego przedmiotu otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, a uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) informację ustną;

3)   uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice ( prawni opiekunowie)  zaznaczą w oświadczeniu, że przyjmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i czyny ucznia w czasie nieobecności w szkole ( jest to nieobecność usprawiedliwiona).         

 

§ 12

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej w § 14 oraz § 15.

 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §14 ust.8 oraz §15 ust.8.

 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów  przeprowadza się nie później niż w drugim tygodniu stycznia.

 

4. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) i omawiają wyniki klasyfikacji z uwzględnieniem §16.

 

5. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §14 oraz §15.

 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §14 ust.8 oraz §15 ust.8.

 

7. Klasyfikacja roczna w klasach IV– VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej w §14 oraz §15.

 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §14 ust.8 oraz §15 ust.8.

 

9. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w czerwcu, nie później niż 7 dni przed końcem roku szkolnego.

 

10. Przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 2 tygodni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Wychowawca klasy ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed   klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.

Procedura:

Nauczyciel przedmiotu:

1)    nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę na podstawie co najmniej 4  ocen bieżących (cząstkowych) uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru;

a)    w szczególnych (uzasadnionych) przypadkach spowodowanych ciągłą (długoterminową) nieobecnością (chorobą) nauczyciela lub ucznia , nauczyciel  może wystawić ocenę śródroczną i końcową (semestralną) przy mniejszej ilości ocen cząstkowych niż ustalona  w WSO  za  pisemną zgodą rodziców.

2)    wychowawca klasy wystawia ocenę z zachowania na podstawie co najmniej 4 ocen bieżących (cząstkowych)  uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru;

a)    w szczególnych (uzasadnionych) przypadkach spowodowanych ciągłą (długoterminową) nieobecnością (chorobą) nauczyciela lub ucznia , nauczyciel  może wystawić ocenę śródroczną i końcową (semestralną) przy mniejszej ilości ocen cząstkowych niż ustalona  w WSO za  pisemną zgodą rodziców.

3)   ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie na 2  tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

4)   nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują proponowaną ocenę do dziennika lekcyjnego zapisując ją długopisem w ostatniej rubryce przeznaczonej na oceny cząstkowe w danym semestrze. Dopuszcza się wystawianie tzw. ocen łamanych, np. ¾;

5)   w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu do dziennika dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu.

Wychowawca klasy:

1)   przekazuje zestawienie proponowanych ocen rodzicom ( prawnym opiekunom) ucznia bezpośrednio na spotkaniu z rodzicami na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

2)   dokumentacja: lista obecności rodziców na zebraniu;

3)   rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie byli obecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać na brak informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 13

 

1.    Śródroczne  i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

2.    Do średniej ocen zostaje także włączona ocena śródroczna i roczna z religii. Zajęcia religii są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

3.    Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

4.    Śródroczne  i roczne (semestralne)  zaliczenie z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zaliczenie wystawi się tylko wtedy, gdy frekwencja na zajęciach będzie wynosiła powyżej 50%, co nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 14

 

1.    Oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  według skali określonej w statucie szkoły.

 

2.    Ocenianie bieżące ucznia w klasach I – III ( I etap edukacyjny) dokonywane jest za pomocą niżej wymienionej skali:

1)   wspaniale -  w;

2)   bardzo dobrze – b;

3)   dobrze – d;

4)   staraj się – s;

5)   musisz jeszcze popracować – p.

 

3.    Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klas I-III:

1)    ocenę WSPANIAŁĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej dziedziny edukacyjnej,

b)   samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie wykonuje zadania dodatkowe,

c)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, jest dociekliwy, dąży do rozwijania problemu,

d)   potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach, korzysta z różnych źródeł wiedzy,

e)    samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy,

f)    buduje rozwinięte, poprawne językowo i stylistycznie wypowiedzi wyczerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem,

g)   bierze udział w konkursach klasowych i szkolnych.

2)    ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową danej dziedziny edukacyjnej,

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

c)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach,

d)   potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania,

e)    buduje poprawne językowo i stylistycznie wypowiedzi, posługuje się bogatym słownictwem.

3)    ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową danej dziedziny edukacyjnej, na poziomie wymagań podstawowych,

b)   poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

c)    samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

d)   korzysta z wiedzy w typowych sytuacjach, potrafi poprawiać wskazane błędy,

e)    podczas rozwiązywania problemów nie uwzględnia wszystkich aspektów, przy czym zdarza się, że rozwiązanie jest nie prawidłowe,

f)    buduje poprawne językowo i stylistycznie, krótkie wypowiedzi.

4)    ocenę STARAJ SIĘ otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową   danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych,

b)   rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

c)    zadania i problemy teoretyczne lub praktyczne złożone, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

d)   popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania,

e)    wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem.

5)    ocenę MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w zakresie wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową danej dziedziny edukacyjnej,

b)    rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności pod ciągłą kontrolą i przy pomocy nauczyciela,

c)    zadania rozwiązuje długo, niestarannie,

d)   bardzo często popełnia błędy,

e)    buduje wypowiedzi niepoprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem,

f)     nie odrabia zadań domowych.

6)    przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji muzycznej, plastycznej i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywaniu się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

4.    W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i polegają na podsumowaniu osiągnięć i postępów ucznia.

1)    roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

5. Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej.

 

6. W klasach IV – VI (II etap edukacyjny) ocenianie bieżące, śródroczne i   roczne(semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący           -    6     cel;

stopień bardzo dobry   -    5     bdb;

stopień dobry               -    4     db;

stopień dostateczny      -   3     dst;

stopień dopuszczający  -   2    dop;

stopień niedostateczny -    1    ndst.

 

7. Dopuszcza się dodawanie do oceny bieżącej znaku „+" i „-".

 

8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

9. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania można stosować następujące skróty:

 „nb" – nieobecność ucznia;

 „np" – nieprzygotowany;

 „bz"  - brak zeszytu lub brak zadania;

 „bs"  - brak stroju.

 

10. Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI:

1)    ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania wykraczające poza podstawę programową danej klasy,

c)    bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w zawodach sportowych i osiąga w nich sukcesy.

2)    ocenę BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu,

b)   sprawnie posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3)    ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu dobrym,

b)   poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)    ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    w podstawowym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

b)   rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5)    ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który :

a)    ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności,

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)    ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do dalszego kształcenia,

b)   nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

 

11.Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów zgodnie z WSO.

 

12.Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 15

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej czyli stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasowego;

3)   respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego;

4)   zaangażowanie w życie szkoły i reprezentowanie jej w konkursach i zawodach;

5)   dbałość o honor, tradycje i ceremoniał szkoły, kulturę osobistą i piękno mowy ojczystej oraz bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły i innym ludziom.

 

2.Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie PSP Nr 30 im. Armii Krajowej są     podstawą do oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

 

3.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej  w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

4.W klasie I – III bieżące oceny zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne – ng

 

5.Kryteria ocen zachowania w kl. I-III

1)    za ocenę wyjściową zachowania przyjmuje się ocenę dobrą;

2)    ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:

a)    wywiązuje się z obowiązków określonych w regulaminie ucznia,

b)   zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i rówieśników,

c)    dba o swój estetyczny wygląd, sporadycznie (raz w miesiącu) zapomina o noszeniu stroju uczniowskiego,

d)   jest pracowity, pracuje wytrwale na miarę swoich możliwości,

e)    nie prowokuje konfliktów, ale zdarza się, że w nich uczestniczy, nie zawsze potrafi zapanować nad emocjami,

f)    zdarza mu się nie wypełniać obowiązków szkolnych,

g)   zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia,

h)   wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami,

i)     bierze udział w życiu klasy,

j)     ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie.

3)   ocenę dobrą można podnieść do bardzo dobrej lub wzorowej. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)     zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,

b)    dba o swój estetyczny wygląd, systematycznie nosi strój uczniowski,

c)    wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

d)   kulturalnie zachowuje się wobec rówieśników, jest koleżeński,

e)    pomaga innym, kulturalnie odnosi się do innych,

f)    nie używa przemocy fizycznej i nie akceptuje jej w zachowaniu innych,

g)   zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia,

h)   bierze aktywny udział w uroczystościach, apelach, imprezach klasowych i szkolnych.

4)    ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który ponadto:

a)     zachowuje się w sposób godny naśladowania przez innych uczniów w szkole i w środowisku,

b)    jest pilny, samodzielny, sumienny, rozwija własne zainteresowania,

c)    jest pracowity, wytrwale pokonuje trudności,

d)   wzorowo wypełnia powierzone obowiązki,

e)    systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę czasie),

f)    dba o porządek w klasie i na terenie szkoły,

g)   aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz klasy i szkoły.

5)   ocenę dobrą można obniżyć do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który :

a)    nie systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, jest niepunktualny,

b)   nie dba o swój wygląd, raz w tygodniu zapomina o noszeniu stroju uczniowskiego,

c)    łamie zasady współżycia w grupie, używa niewłaściwego słownictwa,

d)   jest nieobowiązkowy, często zapomina o odrabianiu zadań domowych,

e)    przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczyć się niesystematycznie,

f)    jest bierny w organizowanych uroczystościach i imprezach klasowych,

g)   nie wypełnia obowiązku dyżurnego i przydzielonych zadań,

h)   nie szanuje cudzej własności, nie dba o porządek w klasie i swoim miejscu pracy,

i)     nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia,

j)     w przypadku uchybień zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.

6)   ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    często spóźnia się na zajęcia, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

b)   nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)    nie dba o swój wygląd, 3 razy w tygodniu zapomina o noszeniu stroju uczniowskiego,

d)   nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,

e)    nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,

f)    ma lekceważący stosunek do zajęć i nauki,

g)   wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,

h)   przeszkadza w czasie lekcji - rozmawia, rozprasza kolegów,

i)     jest agresywny w stosunku do innych, używa wulgarnych słów,

j)     nie przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania,

k)   nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą własność,

l)     nie szanuje cudzej własności, narzędzi i materiałów w szkole,

m) nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia,

n)   stosowane przez szkołę środki zaradcze czasem nie odnoszą skutku.

7)   ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    przeszkadza w prowadzeniu lekcji (rozmawia, przerywa wypowiedzi), nie słucha, nie uważa, odmawia wykonania polecenia,

b)   spóźnia się, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

c)    nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, samowolnie opuszcza jej teren, oddala się od grupy podczas zajęć w terenie,

d)   nie przynosi z własnej winy potrzebnych przyborów, obuwia na zmianę,

e)    dokucza innym, znęca się nad nimi,

f)    zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników zarówno w szkole, jak i poza nią, prowokuje, uczestniczy w bójkach, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, szantaż,

g)   kłamie, oszukuje, wyśmiewa się z innych, jest często arogancki, złośliwy,

h)   używa wulgarnych wyrazów, stosuje niewłaściwe gesty,

i)     stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, czy zdrowiu własnemu lub innych,

j)     dewastuje prace kolegów, przedmioty w szkole i poza nią,

k)   otrzymał upomnienie (naganę) wychowawcy klasy i/lub dyrektora szkoły,

l)     stosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą skutku,

m) nie dba o swój wygląd, nie nosi stroju uczniowskiego.

 

6.W klasach I – III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami  opisowymi.

 

7.W klasach IV– VI oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala  się według następującej skali:

wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne - ng

 z zastrzeżeniem ust. 9.

 

8.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

9.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono       zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.

 

10.Kryteria ocen zachowania w klasach IV- VI

1)   ustala się kryteria oceny zachowania, przyjmując za ocenę wyjściową zachowania ocenę dobrą. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    wywiązuje się  z  obowiązków określonych w regulaminie ucznia,

b)   jest pracowity, pracuje wytrwale na miarę swoich możliwości,

c)    dba o kulturę słowa, zachowuje się kulturalnie w szkole i poza szkołą,

d)   jest koleżeński i życzliwy w stosunku do ludzi,

e)    dba o swój estetyczny wygląd, sporadycznie (raz w miesiącu) zapomina o noszeniu stroju  uczniowskiego,

f)    przejawia troskę o mienie szkolne, szanuje cudzą własność,

g)   przestrzega zasad bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia, nie ulega nałogom,

h)   jest uczciwy, prawdomówny,

i)     zdarza mu się nie wypełniać obowiązków szkolnych,

j)     zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia,

k)   wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami.

2)   ocenę dobrą można podnieść do bardzo dobrej lub wzorowej. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    jest zawsze przygotowany, dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów i sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

b)   dba o honor, tradycje i ceremoniał szkoły,

c)    ma kulturalny sposób bycia,

d)   systematycznie nosi strój uczniowski, dba o swój estetyczny wygląd,

e)    ma życzliwy stosunek do nauczycieli, kolegów i innych ludzi, z własnej inicjatywy pomaga kolegom mającym trudności w nauce,

f)    aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz klasy i szkoły,

g)   reaguje na zło i przejawy wandalizmu,

h)   dba o otoczenie i środowisko naturalne,

i)     zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia.

3)   ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    odznacza się wysoką kulturą osobistą,

b)   wzorowo spełnia obowiązki ucznia,

c)    służy pomocą (w miarę swoich możliwości) słabszym kolegom i ludziom potrzebującym pomocy w środowisku,

d)   sam podejmuje inicjatywy na rzecz klasy i szkoły,

e)    aktywnie uczestniczy w konkursach, zawodach i olimpiadach,

f)    czynnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

g)   reprezentuje szkołę na zewnątrz,

h)   jest zawsze ubrany stosownie do sytuacji, systematycznie nosi strój uczniowski,

i)     zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

j)     wzorowo dba o honor, tradycje i ceremoniał szkoły,

k)   aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

l)     wzorowo pełni dyżury klasowe,

m) aktywnie uczestniczy w samorządzie klasowym.

4)   ocenę dobrą można obniżyć do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    nie zawsze spełnia obowiązki ucznia określone w statucie szkoły,

b)   jest często nieprzygotowany, zdarza mu się, że nie dotrzymuje terminów,

c)    zdarza mu się angażować w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie podejmuje żadnych prac dobrowolnie,

d)   zdarza mu się nie panować nad negatywnymi emocjami w stosunku do swoich kolegów i pracowników szkoły,

e)    nie zawsze postępuje uczciwie, zdarza się, że nie reaguje na przejawy zła,

f)    uchybia godności własnej lub innych osób,

g)   zachowuje się nietaktownie lub sporadycznie używa niekulturalnego słownictwa,

h)   czasami trzeba mu zwrócić uwagę na niedostateczną dbałość o higienę osobistą,

i)     zdarza mu się  raz w tygodniu zapomnieć o noszeniu stroju uczniowskiego,

j)     niesystematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

k)   w przypadku uchybień zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.

5)   ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    spóźnia się często na lekcje, ucieka z pojedynczych lekcji, czasami wagaruje,

b)   kłamie, oszukuje rodziców i nauczycieli,

c)    nie przejawia zbytniej troski o mienie szkolne, zdarza mu się zniszczyć cudzą własność,

d)   bywa nietaktowny i często posługuje się wulgarnym słownictwem,

e)    nie ma nawyków szanowania godności własnej i innych,

f)    3 razy w tygodniu zapomina o noszeniu stroju uczniowskiego,

g)   łamie zasady współżycia koleżeńskiego,

h)   złośliwie utrudnia prowadzenie lekcji,

i)     przejawia agresję, dokucza innym, odgraża się i straszy,

j)     lekceważy uwagi i informacje o bezpieczeństwie,

k)   unika pracy na rzecz klasy i szkoły,

l)     stosowane przez szkołę środki zaradcze czasem nie odnoszą skutku.

6)    ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)    dopuszcza się poważnych wykroczeń względem praw i obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

b)   nie nosi przez cały rok szkolny obowiązującego stroju uczniowskiego,

c)    jest notorycznie nieprzygotowany, nie wykonuje żadnych wyznaczonych mu zadań, notorycznie ucieka z lekcji i wagaruje,

d)   niszczy mienie szkolne,

e)    nie szanuje godności własnej i innych,

f)    jest agresywny, dokucza słabszym,

g)   demoralizuje kolegów, używa wulgarnych słów, ulega nałogom,

h)   nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze i upomnienia, nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy,

i)     stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu własnemu lub innych,

j)     odmawia jakichkolwiek działań na rzecz klasy i szkoły,

k)   otrzymał upomnienie (naganę) wychowawcy klasy i/lub dyrektora szkoły,

l)     stosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą żadnego skutku,

m) popada w konflikt z prawem.

 

11.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust.19.

 

12.Wychowawca klasy ustala ocenę śródroczną i roczną z zachowania ucznia na          podstawie: 

1)   własnych obserwacji;

2)   informacji o uczniu uzyskane od innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz organizacji szkolnych;

3)   opinii innych uczniów w klasie;

4)   samooceny ucznia.

 

13. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

14. Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia o ustalonej na radzie pedagogicznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

15. Na pisemny wniosek ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ma obowiązek umotywować ją pisemnie.

 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo do wnioskowania o obniżenie wcześniej uchwalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Wniosek o obniżenie wcześniej uchwalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania rozpatruje rada pedagogiczna i uchwałą przyjmuje nową ocenę.

 

17. Wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców  (prawnych opiekunów) o fakcie i przyczynie obniżenia oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 2 dni od dnia uchwalenia nowej oceny.

 

18. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od obniżonej oceny w terminie do 7 dni po uchwaleniu rady pedagogicznej. Odwołanie składa się w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

 

19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 16

                                         

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 17

 

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Procedura:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają  na piśmie  prośbę o egzamin  klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego śródrocznego lub rocznego posiedzenia rady pedagogicznej.

 

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Procedura:

Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością  głosów.

 

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w  ust.4 pkt2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

6.    Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8.

 

8.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Procedura:

1)   pisemna prośba o egzamin klasyfikacyjny wraz z wyznaczoną datą jego przeprowadzenia  powinna być potwierdzona podpisem ucznia;

2)   egzamin klasyfikacji śródrocznej musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni po klasyfikacyjnej uchwale rady pedagogicznej;

3)   egzamin klasyfikacji rocznej musi odbyć się najpóźniej 7 dni po podjęciu uchwały rady pedagogicznej;

4)   zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę) przygotowuje nauczyciel przedmiotu.

 

10.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala ocenę według przyjętej i obowiązującej skali.

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3 i 4 pkt1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

13.  Przewodniczący komisji ustala z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt2 - skład komisji;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

5)   do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 18

 

1.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i §19.

2.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §21 pkt1 i §19.

 

3.    Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §19.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzany z powodu nieprawidłowego trybu ustalania oceny

 

§ 19

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Procedura:

Zastrzeżenie dotyczące trybu ustalania wymienionych ocen należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w terminie nie później niż do 7 dni po podjęciu uchwały rady pedagogicznej.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Procedura:

1)   ustalony termin sprawdzianu potwierdza uczeń własnoręcznym podpisem;

2)   zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę) przygotowuje nauczyciel przedmiotu.

 

4. W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2)    w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,

d)   pedagog,

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego klasowego,

f)    przedstawiciel rady rodziców,

g)   psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  §21 ust.1.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych:

a)    skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    zadania (pytania) sprawdzające,

d)   wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

3)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Procedura:

1)    pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć w dniu sprawdzianu;

2)    dyrektor wyznacza nowy termin sprawdzianu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Promowanie uczniów

 

§ 20

 

1.    Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

1)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

2.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

 

3.    Uczeń klasy I-III otrzymuje w klasyfikacji rocznej MEDAL ZŁOTY, jeżeli otrzyma        ocenę  wspaniałą lub bardzo dobrą z pięciu podstawowych edukacji:

1)   polonistycznej;

2)   matematycznej;

3)   przyrodniczej;

4)   języka obcego nowożytnego;

5)   zajęć komputerowych,

oraz ocenę celującą lub bardzo dobrą z religii, a z pozostałych edukacji otrzyma co najmniej ocenę bardzo dobrą lub dobrą:

1)   plastycznej;

2)   muzycznej;

3)   społecznej;

4)   zajęć technicznych;

5)   wychowania fizycznego;

i wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §15 ust.19 oraz §21 ust.9.

 

5.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć   edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

6.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

7.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

8.    Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust.5, nie otrzymuje promocji do    klasy   programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §21 ust.9.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 21

 

1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

Procedura:

1)   pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż na dzień przed klasyfikacją roczną;

2)   rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

 

2.    W przypadku jednej oceny niedostatecznej uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli oceny niedostateczne spowodowane są długotrwałą   usprawiedliwioną nieobecnością.

 

3.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Procedura:

1)   informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie i dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom);

2)   zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę) przygotowuje nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel formułuje takie same zagadnienia dla każdego zdającego ucznia na danym poziomie edukacyjnym.

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

1)   Do szczególnie uzasadnionych przypadków zalicza się:

a)    wypadek w drodze na posiedzenie komisji,

b)   inne nagłe zdarzenie losowe.

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający

      w szczególności: 

1)   skład komisji;

2)   termin egzaminu poprawkowego;

3)   pytania egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję;

5)   do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym  przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Procedura:

1)   nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być pisemnie usprawiedliwiona    przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w dniu egzaminu;

2)   pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

 

9. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną z tego przedmiotu, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.11.

 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.

 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

1)   warunkiem takiej promocji jest sytuacja, w której uczeń rokuje poprawę, a w trakcie trwania roku szkolnego widoczne było jego dążenie do poprawienia oceny.  

 

§ 22

 

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne)  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z uwzględnieniem §20 ust.7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §15 ust.19;

2)   jeżeli przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

 

2.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

   

3.    O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

§ 23

 

W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem".

 

§ 24

 

Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony sprawdzian, jest obowiązany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony sprawdzian, zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”.

 

 

 

 

 

§ 25

 

Informator, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt1b ustawy z dnia 7 września 1991 r.              o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, jest ogłaszany nie później niż do dnia                 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

§ 26

 

Sprawdzian w szkole przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną".

 

§ 27

 

1.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy,  z zastrzeżeniem ust.2.

 

2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

3.    Opinia, o której mowa w ust.1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

 

4.    Opinię, o której mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

 

5.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

6.    Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust.1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 28

 

1.    Uczniowie szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej,                       w których zajęcia są prowadzone w tym języku, przystępują do sprawdzianu w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej.

 

2.    W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej.

 

3.    Deklarację, o której mowa w ust.2, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

4.    Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach  w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej.

 

5.    Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu, informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

§ 29

 

1.    Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2.    Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

1)   zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2)   odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;

3)   zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze  sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

3.    Dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

 

4.    Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Szczegółową informację podaje się  do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

5.      Na podstawie informacji, o której mowa w ust.4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

6.    Przystąpienie do sprawdzianu przez ucznia niepełnosprawnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz przez ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych zapewnia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 30

 

1.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

2.    Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego  wyniku.

 

§ 31

 

1.    Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 

2.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu   egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

3.    Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 

4.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.

 

§ 32

 

1.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1)   przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian,         zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;

4) powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o którym mowa w §34 ust. 1, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu;

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu;

7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w §27 ust.1 i 5;

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali  sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia;

9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 

2.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.

 

3.    W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

 

§ 33

 

1.    Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust.2.

 

2.    Dla uczniów , o których mowa w §27 ust.1 i 5, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej niż o 30 minut.

 

§ 34

 

1.    W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie   samodzielnej pracy uczniów.

 

2.    W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

1)   przewodniczący;

2)   co najmniej dwóch nauczyciel, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 

3.    Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w   szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

 

4.    W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

 

5.    Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

 

§ 35

 

1.    Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu  egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

 

2.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

 

3.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone   przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

 

4.    Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie czy zestawy są kompletne.

 

5.    Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań  lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

 

6.    Informację o wymianie zestawu zadań lub karcie odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

 

7.    Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

§ 36

 

1.    W czasie trwania  sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są  ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

2.    Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń   telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

§ 37

 

1.    Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez  przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

2.    W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

3.    W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, obserwator sprawdzianu oraz ekspert sprawdzający prawidłowość przebiegu sprawdzianu.

 

4.    W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

§ 38

 

1.     W przypadku:

1)   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2)   wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3)   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w §43 ust.1.

 

2.    W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

 

3.    W przypadku, o którym mowa w ust.1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez  dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

4.    Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:

1)   stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

2)   uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3)   uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w §43 ust. 1.

 

5.    W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

 

6.    W przypadkach, o których mowa w ust.4 i 5 , w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

 

7.    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego  roku,   powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

§ 39

 

1.    Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

 

2.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art.9c ust.2 pkt7 ustawy o systemie oświaty, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

3.    Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

§ 40

 

1.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w   dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

1)    do ucznia, o którym mowa w ust.1, przystępującego do sprawdzianu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy §38 ust.4-6.

 

2.    Uczeń, który nie przystąpił w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku,   z zastrzeżeniem ust.3.

 

3.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 41

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

§ 42

 

1.    Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje  się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

2.    Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w  §38 i 40 ust.1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

3.    Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego   rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 43

 

1.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

 

2.    Protokół, o którym mowa w ust.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

3.    Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią  dokumentację sprawdzianu, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

 

4.    Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 44

 

1.    Obserwatorami sprawdzianu mogą być:

1)   delegowani pracownicy ministerstwa do spraw oświaty i wychowania;

2)   delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

3)   delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.

 

§ 45

 

Osoby, o których mowa w §44, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

 

§ 46

 

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 

§ 47

 

1.    Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

 

2.    Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 

3.    W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust.1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do  wszystkich uczniów w szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

 

4.    W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, kart obserwacji, prac egzaminacyjnych lub kart oceny, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie.

 

5.    Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust.3 i 4 , ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 

§ 48

 

1.    Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

 

2.    W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

 

§ 49

 

Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu.

 

§ 50

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) jest dostępny dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i w bibliotece szkolnej.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                   

§ 51

 

1.    Organami szkoły podstawowej są:

1)    Dyrektor Szkoły;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców;

4)    Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia.

 

2.    Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole podstawowej.

 

3.    Dyrektor

1)    Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, którym może być nauczyciel spełniający wymagania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek (Dz U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703) wyłoniony w drodze konkursu. Tryb przeprowadzania konkursu regulują odrębne przepisy.

2)    Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3)    Dyrektor szkoły:

a)    kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego,

b)   jest osobą działającą w imieniu pracodawcy,

c)    jest organem nadzoru pedagogicznego,

d)   jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

e)    wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie ustalonym ustawą.

 

4.    KOMPETENCJE DYREKTORA:

1)    Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Dz. U. z 2006r. Nr. 235, poz. 1703), w tym planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, prowadzi stosowną dokumentację,

b) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

c) przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej i wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa,

e) kształtuje  twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,

f) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych,

g) współdziała z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

h) udziela pomocy przedstawicielom rady pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją,

i) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorami oraz zatrudnionymi w szkole nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,

j) współdziała ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania,

k) zapewnienia pomoc nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

l) planuje i organizuje, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, plan doskonalenia nauczycieli,

m) ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

n) przedkłada radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

o) dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

p) podaje do publicznej wiadomości do 15.VI odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne,

q) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i Samorządem Uczniowskim,

r) powołuje szkolne komisje kwalifikacyjne,

s) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

t) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

u) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

v) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i rady pedagogicznej,

w) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego, tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor szkoły wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

x) współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku spełniania nauki na zasadach określonych w szkole,

y) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego,

z) powiadamia w terminie do 30 IX każdego roku szkolnego dyrektora szkoły, w  której obwodzie dziecko mieszka o spełnianiu przez nie w placówce obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,

aa) udziela na wniosek rodziców zezwoleń na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania,

bb) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie – na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej,

cc) zwalnia uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka,

dd) organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

ee) zezwala na wniosek nauczyciela na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia objętego nauczaniem indywidualnym ( indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym),

ff) podejmuje decyzje odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

gg) podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej,

hh) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,

ii) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

jj) przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzania wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

kk) analizuje wyniki sprawdzianu, podejmuje działania naprawcze w tym zakresie,

ll) realizuje zadania związane z mianowaniem i oceną pracy nauczycieli, opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz prowadzącymi „Plan rozwoju zawodowego” – określonych w odrębnych przepisach,

mm) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

nn) dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowiące odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

oo) dopuszcza do użytku „Szkolny zestaw podręczników” po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną,

pp) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślenia uczniów z list,

qq) występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

rr) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

ss) kontroluje przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

tt) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły,

uu) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela.

2)    sprawuje opiekę nad uczniami:

a)    tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

b)   decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej,

c)    przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do szkoły,

d)   powołuje Komisję Stypendialną, Rekrutacyjną,

e)    skreśla uczniów z listy uczniów, nagradza i karze,

f)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu,

g)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

h)   umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

i)     organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka i o Prawach Człowieka.

3)   współpracuje z rodzicami uczniów, radą rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

4)   organizuje działalność szkoły:

a)    opracowuje „Arkusz organizacyjny szkoły” na każdy rok szkolny,

b)   przygotowuje projekt  „Planu pracy szkoły”,

c)    ustala  „Tygodniowy rozkładu zajęć”,

d)   podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

e)     wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego   stroju na terenie szkoły i po zasięgnięciu opinii rady rodziców określa wzór jednolitego stroju,

f)    w porozumieniu z radą rodziców określa sytuacje, w których      przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach - podczas wycieczki szkolnej, pikniku, Dniu Dziecka oraz ze względu na stan zdrowia dziecka ( złamanie ręki i itp.),

g)   sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,

h)   zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników nie będących nauczycielami,

i)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

j)     opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan WDN,

k)   podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

5)    w zakresie spraw finansowych:

a)    opracowuje „Plan finansowy szkoły”  i przedstawia go do zaopiniowania radzie rodziców,

b)   realizuje „Plan finansowy”, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej, z zachowaniem dyscypliny budżetowej,

c)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6)    w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych  oraz biurowych:

a)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,

b)   organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)    organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,

d)   nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych,

e)    organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prace konserwacyjno – remontowe,

f)    organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.

7)    w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)    powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz rzecznika etyki,

b)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

c)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o jej czystość i estetykę,

d)   wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

8)    prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:

a)    powierza stanowisko wicedyrektora na czas swojej kadencji i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej zgodnie z przepisami,

b)   nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,

c)    dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych,

d)   stwarza warunki do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie    opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym,

e)    dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego oraz              przestrzega zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)    przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

g)   występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

h)   przyznaje dodatek motywacyjny i inne dodatki pieniężne zgodnie z przepisami      prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów,

i)     udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela,

j)     załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

k)   wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym,

l)     wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego, nauczyciela kontraktowego,

m) opracowuje kryteria oceny pracowników samorządowych zajmujących    stanowiska   urzędnicze,

n)   występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone,

o)   decyduje o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczy Komisji oceniającej,

p)   odbiera ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach  urzędniczych,

q)   określa zakres obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

9)    ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły i przepisów szczególnych.

 

5.    Rada pedagogiczna:

1)    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2)   w skład rady wchodzą Dyrektor Szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole (niezależnie od wymiaru godzin), pedagog szkolny – jako jej członkowie;

3)   przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie rady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiedzenia rady są protokołowane, obecność obowiązkowa. Uchwały rady podejmowane są zwykła większością głosów, w obecności co najmniej 2/3  członków rady (w tym przewodniczący rady), którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady;

4)   uchwały rady powinny mieć formę aktu prawnego;

5)   w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

 

6.    KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ:

1)    do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

a)    uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców:

-          programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

-          programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole – po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

c)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d)   planowanie i organizowanie pracy, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatwierdzenie planu pracy szkoły na każdy rok szkolny,

e)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f)    przyjęcie „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania” – po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz Samorządu Szkolnego,

g)   spośród przedstawionych przez nauczyciela programów nauczania oraz podręczników, ustalenie, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów i wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,

h)   w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

i)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdzenie planu WDN,

j)     przyjmowanie sprawozdania dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego,

k)   uchwalanie Statutu Szkoły i innych regulaminów.

2)    do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą:

a)    organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza opinia „Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych”,

b)   opinia projektu „Planu finansowego szkoły”,

c)    opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)   opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)    opiniowanie przedłużenia powierzenia  funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w szkole,

f)    opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńczą szkoły,

g)   opiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

h)   opiniowanie średniej ocen kwalifikującej uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

i)     opiniowanie wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego lub programów nauczania.

3)    ponadto rada pedagogiczna:

a)    przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji,

b)   może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

c)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,

d)   głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,

e)    uczestniczy w tworzeniu WDN,

f)    występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania.

 

7.    Rada Rodziców:

1)    reprezentuje ogół rodziców uczniów i jest rzecznikiem interesów uczniów i ich rodziców;

2)    w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rodziców uczniów danej klasy, wybranych w tajnych wyborach przez tych rodziców;

3)    wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

a)    w wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

b)    zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową, która powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby,

c)    wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej,

d)   osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do rady rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.

4)    uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b)   szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców szkoły i przedstawicieli rad klasowych.

5)   rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy;

6)   rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

8.    KOMPETENCJE RADY RODZICÓW z zastrzeżeniem pkt.2 i 3:

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)    program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

b)    program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5) ustala wraz z dyrektorem szkoły wzór jednolitego stroju uczniowskiego i określa wraz z dyrektorem szkoły sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju;

6) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców;

7) reprezentuje ogół rodziców  uczniów szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły;

8) działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;

9) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu;

10) działa na rzecz stałej poprawy bazy;

11) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły;

12) uczestniczy w codziennym życiu szkoły pomagając w realizacji zadań statutowych;

13) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są na zebraniu ogólnym w tajnych wyborach w trybie określonym w regulaminie rady rodziców;

14) zapewnia rodzicom, poprzez klasowe rady rodziców, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły, w szczególności poprzez: uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie, uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów, znajomość „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”, uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

 

9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

10. Dotychczasowa rada rodziców działająca w dniu wejścia w życie ustawy, wykonuje zadania rady rodziców do czasu wyboru nowej rady rodziców, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia każdego roku.

 

11. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z postanowieniami statutu.

 

12. Samorząd Uczniowski

1)    samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Najwyższy organ samorządu jest wybierany w sposób demokratyczny. Najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie członków;

2)    organami samorządu uczniowskiego są:

a)    uczniowska rada szkolna - obejmuje klasy IV - VI, składa się z 6 członków, w tym:   przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 3 członków,

b)   mały samorząd - obejmuje klasy l - III, składa się z 4 członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, członka,

c)    uczniowskie rady klasowe - są powoływane w każdej klasie w liczbie 4 członków, w tym:   przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

3)    opiekunem jest wychowawca klasy;

4)    kadencja rad samorządu trwa przez okres roku szkolnego, uczeń może pełnić te same funkcje nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

13. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1)    Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania ze „Szkolnego zestawu programów”, jego treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów i osiągnięć edukacyjnych wg procedur    określonych w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”, a w szczególności w „Przedmiotowych systemach oceniania”,

c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb, wynikające z „Programu wychowawczego szkoły” oraz „Planu pracy wychowawcy”,

d)   prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazetki,

e)    prawo do organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela,

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2) wnoszenie do planu wychowawczego szkoły propozycji wynikających z potrzeb i    zainteresowań uczniów;

3) występowanie z wnioskami i opiniami do dyrektora oraz organów szkoły we wszystkich sprawach dotyczących problemów społeczności uczniowskiej;

4) przygotowanie apeli w celu informowania o swojej działalności;

5) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami;

6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;

7) dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływu na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków;

8) rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły, uzgadniają z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia;

9) kandydaci do samorządu uczniowskiego są wybierani w demokratycznych wyborach po spełnieniu następujących kryteriów:

a)    co najmniej dobra ocena z zachowania,

b)   predyspozycje organizatorskie i twórcze,

c)    aktywna postawa na terenie szkoły,

d)   wysoki poziom kultury osobistej.

10) uczeń kandydujący do samorządu powinien przedstawić własne propozycje do planu pracy i zebrać co najmniej 25 podpisów osób (uczniów) popierających jego kandydaturę;

11) samorząd uczniowski uchwala regulamin swej działalności, który musi być zgodny z postanowieniami statutu.

 

14. RZECZNIK PRAW UCZNIA

1)    Klasowego Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie poszczególnych klas w sposób demokratyczny;

2)    Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybiera się spośród rzeczników klasowych. Opiekunem  rzeczników jest opiekun Samorządu Uczniowskiego;

3)    kompetencje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

a)    przyjmuje od uczniów zgłoszenia o sprawach konfliktowych,

b)   zgłasza sporne sprawy wychowawcy, pedagogowi, samorządowi uczniowskiemu, wicedyrektorowi,

c)    jest „adwokatem" ucznia w rozwiązywaniu konfliktów między uczniem a nauczycielem lub między zespołem klasowym, a nauczycielem,

d)   jako obrońca ucznia, może brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej rozstrzygającej zaistniały spór,

e)    w przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy spornej, ma prawo odwołać się do Rzecznika przy Kuratorium, a następnie do Rzecznika Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4)    kadencja Rzecznika Praw (klasowego, szkolnego) trwa przez okres jednego roku szkolnego.

 

15. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

1) wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;

2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny i zapoznaje z ich treścią pozostałe organy;

3) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

4)  rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i Samorząd Uczniowski oraz Rzecznika Praw Ucznia;

5) rada rodziców i Samorząd Uczniowski oraz Rzecznik Praw Ucznia przedstawiają swoje wnioski dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych spotkań tych zespołów;

6) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych spotkaniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni;

7) dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym;

8) dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący;

9) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto;

10) reprezentuje interesy rady na zewnątrz i dba o jej autorytet;

11) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły, tj. radą rodziców;

12) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

13) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem;

14) dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie;

15) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

16) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego;

17) dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeśli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

 

16. W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się, co następuje:

1)   rodzic ucznia zgłasza swoje zastrzeżenia wychowawcy oddziału;

2)   wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi szkoły;

3)    sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu rodzica ucznia.

 

17. W sprawach spornych i konfliktach między uczniami w klasie spór rozstrzyga uczniowska rada   klasowa przy współudziale wychowawcy. Od decyzji uczeń może się odwołać do uczniowskiej rady szkolnej. Spory między klasami rozstrzyga uczniowska rada szkolna, przy współudziale opiekuna uczniowskiej rady szkolnej. Od decyzji przysługuje uczniom odwołanie do dyrektora szkoły wnoszone na piśmie w terminie 14 dni. Dyrektor powinien rozpatrzyć sprawę i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni.

 

18. W sprawach spornych uczeń - nauczyciel stosuje się następujący tryb:

1)   uczeń najpierw zgłasza się do nauczyciela przedmiotu, przez którego jego zdaniem, został niesprawiedliwie potraktowany z prośbą o wyjaśnienie;

2)   w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do Rzecznika Praw Ucznia;

3)   Rzecznik Praw Ucznia zgłasza problem wychowawcy, przewodniczącemu samorządu uczniowskiego, pedagogowi szkolnemu, którzy próbują rozstrzygnąć spór z nauczycielem;

4)   spory po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane strony rozstrzyga dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna.

 

19. We wszystkich konfliktach i sprawach spornych nie rozstrzygniętych w postępowaniu wewnątrzszkolnym, przysługuje prawo odwołania się do władz oświatowych.

 

20. Przedstawiciele poszczególnych organów szkoły mogą być zapraszani na posiedzenia:

1)   rady pedagogicznej – przedstawiciele rady rodziców i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym;

2)   rady rodziców – przedstawiciele rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym;

3)   Samorządu Uczniowskiego –  dyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców w celu wymiany opinii i uwag oraz spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

  ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 52

 

Szkoła prowadzi kształcenie i wychowanie zgodnie z podstawami programowymi ogłoszonymi w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

 

§53

 

1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Dz. U. z 2010, Nr 186, poz.1245 oraz odrębne przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (kalendarz roku szkolnego).

1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;

2) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

3) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe;

4) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach;

5) ferie letnie rozpoczynają się  w najbliższą  sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia;

6) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla szkół podstawowych – do 6 dni;

7) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone:

a)    w dni, w których a szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

c)    w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

8) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty;

10) w dniach, o których mowa w pkt6, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych;

11) szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w pkt6.

 

§ 54

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale ustala Prezydent Miasta. Ustalenia zawarte są  w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia założeń do opracowania projektów organizacyjnych na dany rok. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych  przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

 

2.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

3.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

4.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV — VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów w formie:

1)   zajęć klasowo-lekcyjnych realizowanych w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo:

2)   zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki zgodnie z rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2011 r w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

5.    W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące obowiązkowy program wychowania przedszkolnego.

 

6.    W szkole mogą być organizowane zajęcia:

1)   dydaktyczno – wyrównawcze (w tym korekcyjno – kompensacyjne);

2)   korekcyjne wad postawy;

3)   korygujące wady wymowy;

4)   inne wynikające z programów rewalidacji.

 

7.    W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

8.    Podjecie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.7, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

 

§ 55

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu go przez organ prowadzący szkołę.

 

2.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art.42 ust.2 pkt.2 KN.

 

3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy   rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.    Szczegółowy dzienny rozkład zajęć klas I - III określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy plan nauczania.

 

§56

 

1.    Nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły program    wychowania przedszkolnego lub program nauczania określonej edukacji przedmiotowej lub nauczania zintegrowanego do dnia 05 czerwca każdego roku szkolnego w formie pisemnej. Opracowany program nauczania lub program wychowania przedszkolnego musi zawierać w całości podstawy programowe wychowania przedszkolnego lub podstawy kształcenia ogólnego, ustalone dla danego etapu edukacyjnego.

 

2.    Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

3.    Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

4.    Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.

 

5.    Nauczyciel przedmiotu (edukacji wczesnoszkolnej) może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1)   opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)   zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)   zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

6.    Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, nauczyciele wypełniają wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania. Wniosek jest integralną częścią procedury dopuszczenia do użytku programu nauczania.

 

7.    Przyjmuje się następujące zasady stosowania podstaw programowych:

1)   nauczyciel samodzielnie może podjąć decyzję o ewentualnym poszerzeniu programu;

2)   nauczyciel informuje uczniów o zawartości podstaw programowych związanych z nimi i kryteriów oceny;

3)   nauczyciel przygotowuje plan wynikowy. Treści nauczania musza być zgodne z podstawą programową. Opracowany plan wynikowy stanowi dokumentację pracy nauczyciela.

 

8.    Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i może być dopuszczony do użytku, jeśli:

1)   stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2)   zawiera:

a)    szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b)    procedury osiągania celów kształcenia i   wychowania z uwzględnieniem możliwości modyfikacji w zależności od sytuacji dydaktycznej i indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce,

c)    opis założonych osiągnięć ucznia,

d)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

3)   posiada pozytywną opinię nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje do pracy lub pozytywną opinię doradcy metodycznego. Opinia musi zawierać zgodność programu z podstawą programową.

 

9.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do 15.VI odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

§ 57

 

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3.    Uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim umieszczeniu pisemnej informacji w dzienniku klasowym. Odpowiedzialnym za powiadomienie uczniów jest wychowawca klasy lub wicedyrektor szkoły, jeżeli wychowawca jest nieobecny.

 

§ 58

 

Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 59

 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Organizowane są one w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 

§ 60

 

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje świetlicę.

 

2.    Potrzebę zapewnienia dziecku opieki po zakończeniu programowych zajęć dydaktycznych zgłaszają rodzice ( prawni opiekunowie), składając wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy. Wzór wniosku oraz termin jego złożenia ustala dyrektor szkoły.

 

3.    Decyzję o zakwalifikowaniu lub nieprzyjęci ucznia do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły.

 

4.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

5.    Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor w tygodniowym planie zajęć, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów korzystających z opieki świetlicy.

 

6.    Podstawowe zadania świetlicy to:

1) tworzenie optymalnych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci;

2) wspomaganie rozwoju osobowości dzieci w zakresie ich aktywności społecznej;

3) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórcze wychowanków;

4) ukazywanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie;

5) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci;

6) zapewnienie dzieciom niezbędnej pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej;

7) współdziałanie z zainteresowanymi rodzicami, nauczycielami – wychowawcami i pedagogiem szkolnym;

8) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;

9) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

10) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

11) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

12) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 

7.    Świetlica posiada regulamin uchwalony przez radę pedagogiczną.

 

§ 61

 

1.    Biblioteka szkolna i czytelnia jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy czytelniczej.     

                        

2.    Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. Jedno z nich przeznaczone jest na czytelnię. Umożliwia się również poszukiwanie informacji w Internecie. Z zasobów bibliotecznych oraz wszystkich znajdujących się sprzętów audiowizualnych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 

3.    Biblioteka szkolna powinna być centralnym ośrodkiem dydaktyczno-wychowawczym w szkole i prowadzić działalność w zakresie:

1)   udostępniania książek i innych źródeł informacji;

2)   tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)   rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4)   organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

5)   zaspokajania potrzeb czytelniczo-informacyjnych uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

4.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

2) opracowanie formalne, rzeczowe zbiorów bibliotecznych;

3) prowadzenie katalogu alfabetycznego, rzeczowego;

4) ewidencja zbiorów;

5) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;

6) współpraca z nauczycielami w realizacji programów nauczania;

7) współpraca z innymi podmiotami;

8) zakup i oprawa książek;

9) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o aktywności czytelniczej klas;

10) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, mediateki, czytelni;

11) prowadzenie działalności informacyjnej;

12) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i Informacyjnych;

13) przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z  różnych źródeł informacji;

14) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

15) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;

16) organizacja wystaw okolicznościowych , spotkań z autorami;

17) selekcjonowanie zbiorów;

18) prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń;

19) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

5.    Udostępnianie źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki (w tym zasobów internetowych) odbywa się przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły, wynikających z planu dydaktycznego i zapewniających korzystanie z biblioteki przed zajęciami, w czasie wolnym od zajęć (przerwy, okienka)i po ich zakończeniu.

 

6.    Nauczyciel bibliotekarz może realizować godziny doraźnych zastępstw.

 

7.    Biblioteka posiada regulamin uchwalony przez radę pedagogiczną.

 

§ 62

 

1.    Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

1) 15 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;

2) klasa programu unijnego „Zrozumieć świat”;

3) 1 salę gimnastyczną wraz z zapleczem + zastępcza sala gimnastyczna do gimnastyki korekcyjnej;

4) salę komputerową;

5) 2 boiska sportowe;

6) gabinet  pielęgniarki;

7) pomieszczenie biblioteczne + czytelnia, w której mieści się multimedialne centrum informacji;

8) 2 świetlice;

9)  zaplecze kuchenne i jadalnię;

10) archiwum;

11) sekretariat;

12) gabinety : dyrektora, wicedyrektora, głównego księgowego;

13) gabinet asystenta romskiego;

14) pokój nauczycielski;

15) gabinet  pedagoga i terapii pedagogicznej;

16) sklepik;

17) pomieszczenia gospodarcze, sanitarne;

18) szatnia z wydzielonymi boksami dla klas;

19) szatnia dla oddziału przedszkolnego;

20) „Radosna szkoła”;

21) pokój gospodarczy;

22) pokój do nauczania indywidualnego.

 

2.    W szkole obowiązuje system „klasa - oddział w swojej klasie - izbie".

 

ROZDZIAŁ VII

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Postanowienia ogólne

 

§ 63

 

1.    Oddziały przedszkolne zostają utworzone przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30

im. Armii Krajowej w Wałbrzychu.

 

2. Siedzibą oddziałów przedszkolnych jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu ul. Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych.

 

3. Organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Gmina Wałbrzych.

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad oddziałami przedszkolnymi jest

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

 

§ 64

 

1.  Podstawą prawną działania oddziałów przedszkolnych jest:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

(Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze  do tej ustawy, w tym w szczególności podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych

 

§65

 

1.    Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2.    Oddział przedszkolny pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

3.    Zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej jest rozszerzony i konkretyzowany w programach wychowania przedszkolnego, według których nauczyciele planują, a potem realizują zajęcia z dziećmi.

 

4.    Zadania oddziału przedszkolnego:

1)   realizacja prawa każdego dziecka Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2)   wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

3)   dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

4)   umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

a)    opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

5)   opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania;

6)   utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

7)   zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

8)   zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci przez organizowanie zajęć dodatkowych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

9)   upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń;

10)    umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

11)    działania w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej;

12)    prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

13)    realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która zawiera obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły;

14)    organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i terapeutycznych.

 

5.    Cele wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych:

1)   objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;

2)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

3)   udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

5)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co jest dobre, a co złe;

6)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

7)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, a także działania w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej;

8)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                              o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

9)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

10)             budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

11)             wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

12)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

13)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

14)    kształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

15)    wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań edukacyjno – wychowawczych;

16)    przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

6.    Cele wychowania przedszkolnego są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 

7.    Sposób realizacji zadań i celów oddziału przedszkolnego:

1)   wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w szczególności poprzez:

a)    stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

b)   system ofert edukacyjnych,

c)    stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć,

d)   działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące,

2)   organizację  zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, nowatorskich, form i metod pracy;

3)   umożliwienie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

4)   organizację sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej - werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;

5)   w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

6)   stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 

8.    Oddział  przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą

 

Organy oddziału przedszkolnego

 

§66

 

1.    Organami oddziałów przedszkolnych są:

1)   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu;

2)   rada pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu w skład której, wchodzą nauczyciele oddziałów przedszkolnych;

3)   rada rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu, w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców oddziałów przedszkolnych.

 

2. Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Publicznej Szkoły Podstawowej   w Wałbrzychu.

 

 

 

 

 

 

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

§67

 

1. Oddział przedszkolny, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora.

 

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.

 

4.  W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1)   liczbę pracowników;

2)   czas pracy oddziału przedszkolnego;

3)   ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

5. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

 

6.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

 

7. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

8. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się na podstawie Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu.

 

§ 68

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci realizujące obowiązek szkolny w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

2.        Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 6 i 5 lat.

 

3.        Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 

4.  W roku szkolnym 2011/12 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

5.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, a od 01.09.2012- 8 lat.

1)   Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu na jaki zostało udzielone.

 

6.    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

7.    Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego.

 

8.    Oddział przedszkolny organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych:  niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji zajęć i metod pracy.

 

9.    Oddział przedszkolny zapewnia:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)   zajęcia specjalistyczne;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

 

10. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)   ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź

psychicznej;

4)   poszanowania jego godności osobistej;

5)   poszanowania własności;

6)   opieki i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;

7)   rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

8)   uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)   akceptacji jego osoby;

10)    prawo do wyrażania własnej opinii;

11) prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania;

12) prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej;

13) prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych;

14) prawo do pomocy materialnej, poprzez:

a) stypendia socjalne,

b) zapomogi losowe.

 

§69

 

1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający realizację podstawy programowej.

 

2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

3. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1)   opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)   zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)   zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci  nauczyciel powinien przestrzegać n/w proporcji zagospodarowania czasu przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym:

1)        co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)        co najmniej jedną piątą czasu, dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)         najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)        pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

5. Realizacja treści programowych obejmuje 25 godzin tygodniowo, tj. 5 godzin dziennie. Dodatkowo dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z religii.

 

6. Czas zajęć dodatkowych, a w szczególności zajęć nauki religii, zajęć rewalidacyjnych i innych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 25 - 30 minut.

1)  organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia                           w porozumieniu z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu .

 

7.    Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

§70

 

1.   Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi zapewniające im bezpieczeństwo

 

§71

 

1.  Oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody  i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)   zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale oraz w trakcie zajęć poza terenem;

2)  zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3)    stosują w swoich działaniach przepisy BHP i PPOŻ;

4)  współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację i pomoc.

 

§72

 

1. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.

 

2.   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców:

1)  obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi;

2)   opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

3.   W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.

 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

 

§73

 

1.        Nauczyciel organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego, zgodny z realizacją zadań podstawy programowej i odpowiada za jego jakość.

 

2.        Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci podczas zajęć w oddziale przedszkolnym w szkole i poza nią zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

2)        tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowań, a także dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3)        wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;

4)        dbanie o kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w szkole i w domu;

5)        stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

6)        reagowanie na wszystkie nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów;

7)        eliminowanie przyczyn niepowodzeń;

8)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z wymaganymi przepisami;

9)        odnotowywanie i kontrolowanie obecności dziecka;

10)    planowanie pracy w systemie tygodniowym lub miesięcznym;

11)    planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

13)     otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości - zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka,

14)    współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

15)    organizowanie zebrań z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w miarę potrzeb. Przebieg spotkania odnotowuje się w „Formularzu spotkań z rodzicami”. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem;

16)    czynne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej, realizowanie uchwał i wniosków;

17)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora oddziału przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

3.    Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole   (diagnozą przedszkolną). Diagnozę przedszkolną należy przeprowadzić z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Proces ten powinien zakończyć się na początku drugiej połowy roku szkolnego, aby był jeszcze czas na podjęcie działań kompensujących.

1)    Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a)    rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

b)   nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

c)    pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

 

4.    Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

5.    Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

 

6.    W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, nauczyciel oddziału przedszkolnego:

1)        systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;

2)        włącza rodziców do kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności,

3)        informuje rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

4)        zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału np. do wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

 

7.        Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranym programem nauczania, zapoznaje również rodziców ze statutem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu, a szczególnie z rozdziałem dotyczącym oddziału przedszkolnego i wybranymi zagadnieniami z Programu wychowawczego  i profilaktycznego szkoły.

 

8.        Nauczyciele mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

§74

 

1.         Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art.14 ust.3 ustawy o systemie oświaty, są obowiązani do:

1)        dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)        zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)        informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b ustawy o systemie oświaty;

5)         zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust.8 ustawy o systemie oświaty.

 

2.        Rodzice dziecka mają obowiązek:

1)        zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do szkoły i ze szkoły do domu;

2)         udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

3)        zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;

4)        zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

5)        regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań edukacyjno – wychowawczych;

6)        natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby dziecka .